【HƯỚNG DẪN】TỔNG HỢP CÁC LOẠI TÀI NGUYÊN VÀ CÁCH NHẬN

【HƯỚNG DẪN】TỔNG HỢP CÁC LOẠI TÀI NGUYÊN VÀ CÁCH NHẬN

🔻 1. Đồng 

- Tác dụng: mua vật phẩm , nâng trang bị, nâng cấp tướng

- Cách nhận:  Hầu như mọi hoạt động đều tặng Đồng

 🔻 2. XP Tướng

- Tác dụng: nâng cấp tướng

- Cách nhận: vượt ải, auto ngày

🔻  3. Chi Phiếu

- Tác dụng: Mua các gói tiêu phí

- Cách nhận: Nạp thẻ

 🔻 4. Đá Nâng Bậc 

- Tác dụng: nâng cấp tướng ở các mốc đặc biệt

- Cách nhận: vượt ải,auto ngày, leo tháp

 🔻 5. Tướng Hồn

- Tác dụng: Mua đồ ở shop Tướng Hồn

- Cách nhận: Tách tướng

 🔻 6. Danh Tướng Lệnh 

- Tác dụng: Mua đồ shop Danh Tướng

- Cách nhận: Chiêu Mộ Hào Kiệt

🔻7. Phù Bát Quái

- Tác dụng : Đổi tướng cam thành một tướng khác cùng loại ở cải mệnh

- Cách nhận : Chiêu Hào Kiệt

🔻8. Điểm Võ Đấu

- Tác dụng: mua đồ shop Tỉ Võ

- Cách nhận : Quần Anh Hội

🔻9. Kim Tước Đô Khang 

- Tác dụng: Chiêu Mộ Tướng trong Chiêu Mộ Hào Kiệt

- Cách nhận: Nhiệm vụ sự kiện tháng, Nhiệm vụ treo thưởng, Shop ngày

🔻10. Xu Điểm Binh

- Tác dụng: mua đồ shop Sa Trường

- Cách nhận: Điểm Binh Sa Trường

🔻 11. Đá Ước

- Tác dụng: Mua đồ Shop Tinh Đăng

- Cách Nhận: Sự Kiện Tháng, Đoạt Bảo Tinh Đăng

🔻 12, Xu Ngũ Trượng Nguyên

- Tác dụng: Mua đồ Shop Chiến Trường

- Cách Nhận: Ngũ Trượng Nguyên

🔻 13, Xu TInh Hồn 

- Tác dụng: Mua đồ Shop Tinh Hồn

- Cách Nhận: Danh Tướng Xuống Núi

🔻 14, Xu Trục Lộc

- Tác dụng: Mua đồ Shop Trục Lộc

- Cách Nhận: Quần Hùng Trục Lộc

🔻 15, Điểm Liên Hoàn

- Tác dụng: Mua đồ Shop Liên Hoàn

- Cách Nhận: Thiết Tác Liên Hoàn

🔻 16, Huy Chương Bạc

- Tác dụng: Mua đồ Shop Thiên Hạ

- Cách Nhận: Thiên Hạ Hội Võ

Game